Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Rodiče

Náš tým

V našem centru se vám budou věnovat:

Bc. Petra Wűnschová
ředitelka centra
petraw@centrumlocika.cz
profil
Petra je zakladatelkou a ředitelkou Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta. Více jak 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím násilím v utajeném azylovém domě organizace ACORUS. Petra je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.
Bc. Klára Jalovcová
Sociální pracovník/terapeut pro práci s rodiči
klaraj@centrumlocika.cz
profil
"Klára pracuje již delší dobu jako terapeutka. Celou svoji profesní dráhu se věnuje práci s rodiči a dětmi. Svoji praxi začala jako sociální pracovnice ve státní správě. Později získala zkušenosti v sociální sféře neziskového sektoru, kde se věnovala práci s celým rodinným systémem i jeho jednotlivými členy. Studovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v Praze absolvovala výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství. Má dokončený nástavbový výcvik v párové a rodinné terapii. U Asociace mediátorů ČR úspěšně ukončila výcvik mediace. Rovněž absolvovala výcvik telefonické krizové intervence. Zahraniční zkušenosti získala v roce 2014 na stáži v Anglii. Kromě práce v Centru LOCIKA pracuje jako dobrovolník v Sociální klinice."
Mgr. Kateřina Macková
sociální pracovník, caemanager
katerinam@centrumlocika.cz
profil
Kateřina vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové a následně tamtéž obor sociální pedagogika. Svou profesní kariéru započala jako odborná vychovatelka/terapeutka ve Středisku pro mládež Klíčov na odd. pro mladistvé ohrožené drogovou závislostí. Od roku 1998 se věnuje poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím. Absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci a motivačních rozhovorech. O problematice domácího násilí publikuje a přednáší.
PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.
dětský psycholog-diagnostik
marketah@centrumlocika.cz
profil
Markéta dlouhodobě pracuje v Dětském centru při Thomayerově nemocnici jako dětská psycholožka a zaměřuje se na psychodiagnostiku dětí raného věku. Dlouhodobě též působí jako konzultant v Bílém kruhu bezpečí, kde se věnuje poradenství obětem trestných činů. Markéta vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a dále zde vystudovala i interní doktorandský program. Absolvovala akreditovaný pětiletý výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii u doc. Kocourka a dále výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii u Lucie Lucké a Slavoje Titla. Působí i v soukromé praxi. Kontinuálně se profesně vzdělává. K daným tématům publikuje a přednáší.
Mgr. Petra Haasová
dětský psycholog
petrah@centrumlocika.cz
profil
"Petra se dlouhodobě věnuje sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodičům. Několik let pracovala jako terapeutka v komunitě pro mládež ohroženou drogovou závislostí ve Středisku pro mládež Řevnice. V Acorusu, azylovém domě pro osoby ohrožené domácím násilím, vedla arteterapeutické skupiny pro děti, pro matky, a poskytovala dětem individuální terapii. Petra vystudovala psychologii a arteterapii. Absolvovala SUR výcvik ve skupinové psychoterapii. S dětmi ráda pracuje mj. metodou sandplayingu, v níž se stále vzdělává. Zajímá ji problematika vztahové vazby. Kromě práce v Centru LOCIKA se účastní programu organizace Vhled “Školička SÁMOVKA”, kde poskytuje předškolním dětem v náhradní rodinné péči psychoterapii a jejich pečovatelům psychologickou podporu."
Mgr. Lenka Stárková
videotrenérka
lenkas@centrumlocika.cz
profil
"Lenka Stárková vystudovala obor sociální právní na Evangelické Akademii v Praze. Během své dlouholeté profese sociální pracovnice se věnovala mimo jiné studiu intuitivního rodičovství a stala se certifikovanou videotrenérkou. Již více než 14 let se věnuje doprovázení rodin v obnovení kontaktu mezi rodiči a dětmi. Jak již název napovídá využívá ke své práci krátké videonahrávky z Vašeho každodenního života, na základě kterých společně s Vámi identifikuje obtíže a ukáže vhodnou formu nápravy. Celé kouzlo této metody je postaveno na porozumění sobě i druhým, s nimiž jsme v kontaktu. Když najdete odvahu tuto metodu vyzkoušet, natočí Lenka střípky i Vašeho příběhu a ukáže Vám v něm, v čem jste dobří, co Vám v kontaktu s dětmi nejlépe funguje a co je třeba pro budoucí rozvoj vztahu změnit či posílit. P.S. „Dovolte si být divákem svého vlastního příběhu s dobrým koncem!“"
Mgr. Magdaléna Černá
PR a sociální sítě
magdalenac@centrumlocika.cz
profil
Magda se podílí na PR aktivitách centra a stará se o sociální sítě. Má vystudovaný Management a řízení neziskových organizací na katedře Občanského sektoru na Karlově univerzitě. Magda má za sebou dlouholeté dobrovolnické působení v oblasti práce s dětmi a mládeží v organizaci SOJKA - spolek mladých, kde se aktivně věnovala pořádání česko-německých táborů, workshopů, sympozií a dalších akcí na pozici výkonné místopředsedkyně. Působila jako lektorka projektového managementu pro pracovníky NNO v rámci programu Za hranice všedních dnů česko-německého koordinačního centra výměn mládeže TANDEM, má za sebou stáž v německém Mnichově. Po ukončení školy pracovala v Nadačním fondu města Brna jako koordinátorka procesu komunitního plánování, realizovala projekt metodické a dotační podpory pro neziskové organizace ucházející se o dotace z evropských grantů. Dlouhodobě jí baví a zajímá téma profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.
Bc. Soňa Bittnerová
psycholog pro práci s rodiči
sonab@centrumlocika.cz
profil
Soňa vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Během studia působila jako dobrovolník v organizaci LATA, kde pomáhala dětem a mladým lidem v obtížné situaci, po škole pracovala v organizaci La Strada, kde se věnují pomoci a podpoře obětem obchodování s lidmi. Nyní pracuje v Centru LOCIKA jako psycholog a průvodce pro rodiče. Absolvovala kurzy krizové intervence a motivačních rozhovorů, dále kurzy věnované práci s traumatem, absolvovala stáže v zařízeních, kde klienti pracují na zvládání agrese a násilí. Účastní se pětiletého sebezkušenostního terapeutického výcviku v systemické terapii od organizace Gaudia s názvem Terapie v postmoderně.
Mgr. Helena Kubatová
finanční manažerka
helenak@centrumlocika.cz
profil
Helena působí od roku 2001 v neziskové organizaci Český svaz greenkeeperů, z.s., kde pracuje jako finanční manager projektů, především v oblasti vzdělávání. Je absolventkou provozně ekonomické fakulty ČZU. V Centru Locika má na starosti finanční řízení, především projektů a dotací, spolupráci s účetní firmou. Jejím cílem je správné vyúčtování všech dotací a správné fungování finančních toků v Centru Locika.
Mgr. Karel Flaška
dětský psycholog
karelf@centrumlocika.cz
profil
Karel pracuje již pátým rokem jako dětský psycholog a terapeut. Jeho doménou je především dlouhodobá individuální psychoterapie dětí a poradenská podpora pro jejich rodiče. Prochází výcvikem v analytické (jungovské) psychoterapii a dále si doplňuje znalosti studiem psychoanalytických teorií vývoje osobnosti a procesů změny. Mimo LOCIKU působí ve vlastní praxi dětského psychologa a psychoterapeuta v Praze 8 Karlíně.
Mgr. Zdeňka Bartošová
sociální pracovník, casemanager
zdenkab@centrumlocika.cz
profil
Zdenka Bartošová vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové. Během své profesní dráhy pracovala jako sociální pracovnice/sociální terapeutka, a to převážně v neziskovém sektoru. V posledních letech se pohybovala v oblasti NRP, kde se specializovala se na kontakt dětí s jejich biologickou rodinou. Zdenka má též bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi, kteří strávili část svého života v ústavní péči a potýkají se s následky poruch attachmentu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v dyadické vývojové psychoterapii, kurz telefonické krizové intervence, výcvik Bílého kruhu bezpečí v rámci domácího násilí a řadu dalších specializovaných kurzů z oboru psychoterapie, reedukace a sociální rehabilitace. Kontinuálně působila na různých krizových linkách v Praze. Mimo jiné pracovala dlouhodobě v Dětském krizovém centru, v domě na půl cesty Dům otevřených možností - DOM a v Institutu rodinné péče Natama.
Mgr. Eliška Kletečková
dětský psycholog-diagnostik
eliskak@centrumlocika.cz
profil
Eliška vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, je absolventkou kurzu Psycholog ve zdravotnictví a kandidátem výcviku Dětské a adolescentní psychoanalytické psychoterapie ČSPAP. Dále je frekventantkou výcviku v krizové intervenci a v práci s dítětem v krizi. V LOCICE pracuje jako dětský psycholog a terapeut. Mimo to pracuje také na soukromé klinice na Karlově náměstí, kde se věnuje práci s dětmi i dospělými.
Mgr. Barbora Petránková
dětský psycholog-diagnostik
barborap@centumlocika.cz
profil
Mgr. Barbora Petránková vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Ukončuje dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v analytické psychologii C. G. Junga. Absolvovala také další dílčí kurzy a výcviky: Dyadická vývojová psychoterapie, Krizová intervence, Motivační rozhovory, Sandplay, Focusing… Vedle analytické praxe ji inspirují postmoderní a dialogické přístupy a přístupy zaměřené na tělo, mindfulness.Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi a dospívajícími v rámci biologické rodiny, ústavní výchovy i pěstounské péče. Ráda ale pracuje také s dospělými.
Mgr. Lenka Hulanová
psycholog pro vedení rodičovských skupin
lenkah@centrumlocika.cz
profil
Lenka vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK v Praze. Zaměřila se na vývojovou, dětskou a sociální psychologii a je autorkou publikace "Internetová kriminalita páchaná na dětech". Více než osm let se pohybovala v oblasti krizové intervence a psychologického poradenství. Specializovala se na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) a rodinné problémy. Dlouholeté zkušenosti má z působení na Lince Bezpečí, Psychopomoci a Lince důvěry Dětského krizového centra, kterou několik let také vedla. V současnosti pracuje jako školní psycholog, má soukromou praxi, kde se věnuje dospělým i dětským klientům a dokončuje výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství, výcvik v terapii hrou a muzikoterapii.
Bc. at Bc. Martin Galbavý
odborný garant
marting@centrumlocika.cz
profil
Martin vystudoval psychologii a sociologii na FSS MU v Brně a andragogiku v profilaci na personální management na FF UP v Olomouci. Následně pak specializaci školní psycholog na FF UP v Olomouci a metodik prevence na FF UK v Praze. Absolvoval 5-ti letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR, 5-ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii, 4 letý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, výcvik v dyadické psychoterapii, hypnoterapii, sandplay a řadu dalších specializačních výcviků pro práci s dětmi a rodinou. V současné době dokončuje výcvik v dětské psychoanalytické psychoterapie v ČSPAP. Pracoval jako školní psycholog, lektor a metodik primární prevence, sociální pracovník v NZDM a psychoterapeut. V posledních letech se věnoval především práci s dětmi v adopci a pěstounské péči. Děti zůstávají stále jeho ústředním tématem, ale stále větší důraz klade na práci s celým rodinným systémem. V Centru Locika je na pozici odborného garanta a pokouší se tak zužitkovat nasbírané znalosti a zkušenosti.
Mgr. Aneta Mertinová
dětský psycholog ( vedoucí dětské skupiny)
anetam@centrumlocika.cz
profil
Aneta je v současné době na rodičovské dovolené, ale v centru Locika stále působí jako terapeut v dětské psychoterapeutické skupině. Aneta vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a také psychosociální studia na HTF UK. Od počátku studií se ráda věnovala práci s lidmi v náročných životních situacích a řadu let pracovala na krizových telefonických linkách. Díky výcviku v psychodynamicky orientované psychoterapii (SUR) začala také pracovat jako psychoterapeut a vést dětské skupiny při OSPOD v Horních Počernicích a poté jako dětský psycholog v Locice.
Eva Slámková MSc.
vedoucí projektového řízení
evas@centrumlocika.cz
profil
Eva má na starosti projektové řízení Lociky. Rozvíjí české a zahraniční partnerství a stará se o to, aby naše organizace měla dostatek prostředků na pokrytí služeb, jejich kontinuitu a udržitelnost. Eva absolvovala vysokoškolské studium v Londýně, kde získala titul BA v oboru Mezinárodní vztahy a rozvojová studia a magisterský titul MSc. na University of London v oboru Násilí, konflikt a rozvoj. Před nástupem do LOCIKY v únoru 2018 pracovala osm let jako projektový a fundraisingový manažer pro humanitární a rozvojové organizace v Austrálii, Asii, Latinské Americe a střední Evropě, které se rovněž jako LOCIKA zabývají násilím na dětech.
Bc. Lenka Kvapilová
administrativně-technický pracovník
lenkak@centrumlocika.cz
profil
Lenka má vystudovaný bakalářský obor Sociální a mediální komunikace. V Centru LOCIKA působí od podzimu 2017 a má na starosti administrativní podporu.
Bc. Aneta Bdínková
koordinátor multioborové spolupráce
anetab@centrumlocika.cz
profil
Aneta dokončuje mediální studia na UK v Praze a v Centru LOCIKA má na starosti akce pro odborníky i pro širokou veřejnost, dále individuální dárcovství a kampaně. Již šestým rokem se pohybuje v neziskovém sektoru, dva roky působila ve vlastním projektu a v další organizaci se podílela na mapování neziskového sektoru v ČR. Dlouhodobě se zajímá o vztahy v rodině a alternativní výchovu.