Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím

Projekty

V roce 2019 realizujeme následující projekty:

 

VČAS A SPOLU III.

V rámci projektu VČAS a SPOLU III zvyšujeme v roce 2019 dostupnost a kvalitu odborných služeb Centra LOCIKA. Projekt rozvíjí a inovuje metody práce pro primární prevenci násilného chování u dospívajících a přispíva k zvýšení prevenci domácího násilí v zájmu dětí díky osvětovým aktivitám s celonárodním dosahem. V rámci projektu centrum rozšiřuje i terapeutické služby o program vztahové terapie pro rodiče s dětmi ve věku 3-5 let a zvyšuje citlivou a včasnou informovanost dětí zažívající domácí násilí v rodině. Jedním z cílů projektu je i posílení multioborové spolupráce a zvyšení informovanost odborníků o možnostech a způsobech efektivní pomoci pro děti ohroženým domácím násilím a oba jejich rodiče. O výsledcích projektu a vzešlých příkladech dobré praxe budeme informovat na výroční odborné konferenci Centra LOCIKA na podzim roku 2019.

Projekt je realizován ve spolupráci s:

         
 
RODIČEM BEZ NÁSILÍ III

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ III je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně zdíleny se všemi klíčovými aktéry.

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování u 50 náctiletých a znížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. V rámci projektu budou realizovány i 3 multioborové setkání komunitní skupiny KOS pro efektivní spolupráci v případech domácího a genderově podmíněného násilí zaměřeného na děti. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

UKONČENÉ PROJEKTY