Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci.

O nás

LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí.

Co a proč děláme

Chceme, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí.

Naše motto: „Dětství bez násilí”

Naše poslání: "Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy  
v rodině."

Naše cíle podrobněji:

V Centru LOCIKA pomáháme dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc s cílem nastavit  zdravé vztahy v rodině tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím prostředí.

Ilustrace smutného kluka
POMOc
Pomáháme dětem realizovat jejich právo na dětství bez násilí
a vyrovnat se s důsledky násilí v rodině.
Ilustrace nešťastné dívky
bezpečí
Pomáháme rodině zajistit bezpečí pro dítě a klidný život v domácnosti.
Ilustrace táty objímajícího svého syna
ObnovA vztahů
Podporujeme obnovu zdravých vztahů v rodině a snažíme se zamezit přenosu nezdravých vzorců chování.
Ilustrace spokojené rodiny
POdpoRA
Podporujeme rodiče v jejich rodičovských kompetencích a dovednostech tak, aby mohli i přes obtížnou rodinnou situaci udržet zdravý vztah s dítětem.
OchranA
Pomáháme ochránit dítě před sekundární viktimizací.

Pomáháme dětem

 • Terapie traumatu a následků prožitého násilí (individuální i skupinová).
 • Komplexní psychodiagnostika.
 • Podpora při jednání s úřady (doprovody k výslechu na policii, k soudu apod.).

Pomáháme rodičům

 • Terapie násilí (individuální i skupinová).
 • Podpora rodičovských kompetencí.
 • Podpora zdravých vztahů s dětmi.
 • Analýza potřeb dítěte a návazná doporučení.

Pomáháme celé rodině

 • Pomoc při zastavení násilí v rodině.
 • Stabilizace rodinné situace.
 • Podpora při tvorbě rodičovských dohod.
 • Spolupráce odborníků v zájmu dítěte.

Veškeré naše služby poskytujeme rodinám z Prahy a Středočeského kraje bezplatně.

Cíle přímé práce

1. Zastavit násilí v rodině. 

2. Pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí. 

3. Pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence. 

4. Snížit riziko přenosu násilného chování do dalších generací. 

5. Ochránit dítě před sekundární viktimizací, tj. prevence dalšího poškození dítěte při jednání s institucemi.

Definice násilí, se kterou v Centru LOCIKA pracujeme

Násilí je čin namířený proti druhému, který má ublížit, zastrašit ho nebo ponížit, aby jednal proti své vůli, respektive nejednal podle své vůle. (Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)

Domácí násilí (DN) – veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely, partnery či osobami blízkými, bez ohledu na to, zda násilná osoba sdílí nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím. (Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018 v Barbora Jakobsen a Marius Råkil, Násilí je možné zastavit, eds. 2017, strana 27)

Naše hodnoty

 • nepřijatelnost násilí v blízkých vztazích
 • profesionalita a odbornost
 • otevřenost
 • respekt
 • ochrana zájmu dítěte a jeho bezpečí

Historie LOCIKY

2015

Centrum LOCIKA vznikla v květnu 2015 jako samostatný projekt ACORUSu s názvem „Tři pilíře bezpečí“ s podporou Nadace Open Society Fund z programu Dejme(že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů.

2017

S účinností od 1. 1. 2017 provozuje Centrum LOCIKA své služby v samostatné působnosti v nezměněném rozsahu a podobě jako Centrum LOCIKA, z. ú. Došlo tak k oddělení od mateřské organizace ACORUS, z. ú. 

Centrum LOCIKA má pověření k sociálně-právní ochraně dětí, konkrétně ke zřizování a provozu zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Centrum LOCIKA rovněž získalo Akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v rámci Restorativního programu pro rodiny s dětmi.

Odborná garance projektu: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. a PhDr. Hana Prokešová

Potvrzení kontinuity služeb centra LOCIKA a organizace ACORUS, z.ú. ZDE.

2020

Odbornou garantkou Centra LOCIKA se stala PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.