Projekty

O nás

Momentálně realizujeme následující projekty:

Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro děti ohrožené domácím násilím

I v roce 2023 poskytuje Centrum LOCIKA odborné sociální poradenství pro děti ohrožené násilím v rodině a jejich blízké formou chatu, e-mailu a poradenského telefonu. V roce 2023 se soustředíme na zvýšení dosahu chatového poradenství, rozvoj odborných kapacit týmu krizových interventů, rozšíření provozní doby chatu a aktualizaci metodiky distanční pomoci v souvislosti s vývojem aplikace pro děti ohrožené domácím násilím.

...

Pomoc dětem a jejich blízkým zasaženým násilím a traumatem v důsledku války na Ukrajině

Projekt usiluje o to, aby více dětí a jejich blízkých zasažených válkou na Ukrajině a násilím v rodině získalo včasnou a citlivou pomoc, a to v rámci systému sociálně-právní ochrany. Díky aktivitám projektu bude položen základ systematické pomoci pro traumatizované rodiny a děti v rámci krajů v České republiky.

Projekt pomůže 750 osobám, dětem a jejich blízkým, kteří jsou zasaženi násilím v blízkých vztazích a traumatem kvůli válce na Ukrajině. Projekt chce taky posílit odbornou pomoc těmto dětem a rodinám v rámci krajů, a zároveň informovat rodiče a další pečovatele o tom, jak mohou dětem sami pomoci.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 0-18 let. V jejich zájmu budeme pracovat i s jejich blízkými. Druhou cílovou skupinou jsou odborní pracovníci, kteří jsou s těmito dětmi v kontaktu, především pracovníci Intervenčních  a krizových center po celé ČR.

Projektové aktivity

 • Vznik a distribuce psychoedukačních a informačních materiálů

Do krajů a přímo ke klientům bude rozesláno přes 10 000 kusů informačních materiálů. Ty se budou věnovat tomu, jak zvládat náročné situace v důsledku traumatu (jak v případě dětí, tak při práci s nimi). Materiály taky vysvětlí, kde a jak v ČR vyhledat pomoc v případech domácího násilí.

 • Capacity building krizových a intervenčních center v krajích

Projekt posílí odbornou kapacitu regionálních intervenčních a krizových center, a to o 2400 hodin. Celkem bude proškoleno 40 interventů pro přímou pomoc dětem a rodinám. V rámci krizové psychosociální pomoci bude podpořeno 450 dětí a mladistvých + 250 jejich rodičů nebo pečovatelů.

 • Pilotní ověření provozu Dětského advokačního centra v Praze jako vzorového centra pro rozvoj služeb v krajích

U 50 dětí bude proveden v rámci služeb Dětského advokačního centra komplexní case management případu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2024

Projekt je financován UNICEF ve spolupráci s MPSV.

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

..........................................................................................................................................................

V roce 2023 jsme již realizovali tyto projekty:

Aby děti byly slyšet! Preventivní akce proti domácímu násilí

Projekt nabídne základním školám balíček materiálů pro posílení prevence duševního zdraví. Součástí projektu bude celostátní akce s názvem Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence. Tak, aby hlas dětí byl jasně slyšet, protože ticho děti před násilím ticho neochrání. Dílčími aktivitami projektu budeme informovat cílovou skupinu děti ve věku 6 až 15 let o formách domácího násilí, posílíme včasnou identifikaci domácího násilí a zároveň zvýšíme povědomí o možnostech podpory a pomoci.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví.

Neviditelné oběti IV: specializovaná pomoc pro děti zažívající domácí násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit specializovanou pomoc pro 190 dětí ohrožených násilím v rodině z Prahy a Středočeského kraje tak, aby došlo k zkrácení doby, kdy se dětem v ohrožení dostane odborné pomoci, k zastavení násilí v rodině a k snížení míry traumatizace u dětí.

Doba trvání projektu: 1.7.2022 – 30. 6. 2023

...

Neboj se, ozvi se!  Workshopy proti domácímu násilí na základních školách

Projekt rozvíjí spolupráci Centra LOCIKA a Nadace Komerční banky, jejímž cílem je  vývoj aplikace pro děti, která jim umožní snadněji vyhledat pomoc v případech násilí v rodině.   Tyto aktivity jsme rozšířili o workshopy a  vhodnou podporu pro učitele i žáky, tak abychom jim usnadnili cestu, jak o obtížném tématu násilí v rodinách s dětmi bezpečně hovořit.

V průběhu projektu projde pilotními  workshopy 250 žáků/yň  ze 3 základních škol.

Hlavním výstupem projektu bude dále škálovatelná minimetodika workshopu včetně informačních materiálů pro děti i učitele.

Doba trvání projektu: 1.7.2022 – 30. 6. 2023

Odborné poradenství v zájmu dětí ohroženým domácím násilím v rodině

V průběhu projektu realizovaného v roce 2023 a podpořeného více donory poskytne Centrum LOCIKA nízkoprahové služby ve prospěch dětí zažívajících násilí v rodině. Cílem je včasná identifikace násilí v rodině, podpora při hledání adekvátního řešení, zastavení násilí a následná pomoc při vyrovnání  se s  následky domácího násilí na s psychosociální vývoj dětí tak, aby a nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování.

...

Neviditelné oběti: prevence domácího násilí ve školním prostředí

Projekt navazuje na spolupráci s O2 v roce 2021 s cílem rozšířit spolupráci se školskými pracovníky a samotnými ZŠ a zejména podpořit jednotlivé školské profesionály v prevenci a efektivním řešení domácího násilí na ZŠ v ČR. V rámci projektu dojde k sérii vzdělávacích/poradenských aktivit tak, aby jednotliví aktéři ve školním prostředí měli efektivní nástroje k tomu, jak zacházet s traumatem pramenícím z rodiny, dokázali identifikovat ohrožené děti a znali postup v případě ohrožených dětí.

Z projektu vznikly:

Podcast Nebuď na to sám - odborník odpovídá

Odpovědi na nejčastější otázky pedagogických pracovníků týkající se řešení
domácího násilí v kontextu škol

Balíček infografik pro školy

Doba trvání projektu: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023

...

Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců
Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní komunikaci
a práci s podporovateli

Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA v efektivním využívání digitálních nástrojů pro vnitřní komunikaci v rámci organizace a současně zefektivnění procesů pomocí digitálních nástrojů pro  práci s podporovateli organizace - nástrojů Adobe Acrobat, Smartemailing a Workspace.  V rámci projektu bude proškoleno min. 5 zaměstnanců na pozici managementu v Adobe Acrobat pro, 25 zaměstnanců (celá organizace) ve využívání nástrojů Google Workspace a 3 zaměstnanci PR a fundraisingu v užívání Smartemailingu.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2022 - 31. 3. 2023

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

..........................................................................................................................................................

V roce 2022 jsme realizovali následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Vytvořili jsme článek pro děti a infografiku s tématem Jak se vypořádat s projevy nenávisti kvůli původu nebo situaci v rodné zemi. Vhodné k použité ve školních kolektivech i v rámci kroužků či dalších skupinových aktivit. 

K náhledu a stažení infografiky ZDE

Infografiky z balíčku UKRAJINA se podařilo během roku 2022 distribuovat na klíčová místa s péčí o uprchlíky po celé republice.  S distribucí pomáhaly organizace a instituce jako Organizace pomoci uprchlíkům, Člověk v tísni, Národní pedagogický institut, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ubytovna Větrník, hasičský záchranný sbor ČR a další. 

Březen 2022

V rámci Rodináře Kraje Vysočina vystoupila  Mgr. Simona Dejdarová, klinická psycholožka s tématem Jak mluvit s dětmi o válce a zvládnout emoce. Odkaz na seminář, který je umístěn na youtube je ZDE. 

Září 2022

V ubytovně Meteor pravidelně poskytujeme skupině ukrajinských dětí a mládeži preventivní sezení. Pomáhá muzikoterapie, arteterapie a také stavebnice LEGO.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2023 jsme již realizovali tyto projekty:

Neviditelné oběti IV: specializovaná pomoc pro děti zažívající domácí násilí

Hlavním cílem projektu je zajistit specializovanou pomoc pro 190 dětí ohrožených násilím v rodině z Prahy a Středočeského kraje tak, aby došlo k zkrácení doby, kdy se dětem v ohrožení dostane odborné pomoci, k zastavení násilí v rodině a k snížení míry traumatizace u dětí.

Doba trvání projektu: 1.7.2022 – 30. 6. 2023

logo: Nadace JnT 

...

Neboj se, ozvi se!  Workshopy proti domácímu násilí na základních školách

Projekt rozvíjí spolupráci Centra LOCIKA a Nadace Komerční banky, jejímž cílem je  vývoj aplikace pro děti, která jim umožní snadněji vyhledat pomoc v případech násilí v rodině.   Tyto aktivity jsme rozšířili o workshopy a  vhodnou podporu pro učitele i žáky, tak abychom jim usnadnili cestu, jak o obtížném tématu násilí v rodinách s dětmi bezpečně hovořit.

V průběhu projektu projde pilotními  workshopy 250 žáků/yň  ze 3 základních škol.

Hlavním výstupem projektu bude dále škálovatelná minimetodika workshopu včetně informačních materiálů pro děti i učitele.

Doba trvání projektu: 1.7.2022 – 30. 6. 2023

logo: nadace Komerční banky Jistota

...

Neviditelné oběti: prevence domácího násilí ve školním prostředí

Projekt navazuje na spolupráci s O2 v roce 2021 s cílem rozšířit spolupráci se školskými pracovníky a samotnými ZŠ a zejména podpořit jednotlivé školské profesionály v prevenci a efektivním řešení domácího násilí na ZŠ v ČR. V rámci projektu dojde k sérii vzdělávacích/poradenských aktivit tak, aby jednotliví aktéři ve školním prostředí měli efektivní nástroje k tomu, jak zacházet s traumatem pramenícím z rodiny, dokázali identifikovat ohrožené děti a znali postup v případě ohrožených dětí.

Z projektu vznikly:

Podcast Nebuď na to sám - odborník odpovídá

Odpovědi na nejčastější otázky pedagogických pracovníků týkající se řešení
domácího násilí v kontextu škol

Balíček infografik pro školy

Doba trvání projektu: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023

...

Zvýšení digitálních kompetencí zaměstnanců
Centra LOCIKA pro efektivní vnitřní komunikaci
a práci s podporovateli

Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců Centra LOCIKA v efektivním využívání digitálních nástrojů pro vnitřní komunikaci v rámci organizace a současně zefektivnění procesů pomocí digitálních nástrojů pro  práci s podporovateli organizace - nástrojů Adobe Acrobat, Smartemailing a Workspace.  V rámci projektu bude proškoleno min. 5 zaměstnanců na pozici managementu v Adobe Acrobat pro, 25 zaměstnanců (celá organizace) ve využívání nástrojů Google Workspace a 3 zaměstnanci PR a fundraisingu v užívání Smartemailingu.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2022 - 31. 3. 2023

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

..........................................................................................................................................................

V roce 2022 jsme realizovali následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Vytvořili jsme článek pro děti a infografiku s tématem Jak se vypořádat s projevy nenávisti kvůli původu nebo situaci v rodné zemi. Vhodné k použité ve školních kolektivech i v rámci kroužků či dalších skupinových aktivit. 

K náhledu a stažení infografiky ZDE

Infografiky z balíčku UKRAJINA se podařilo během roku 2022 distribuovat na klíčová místa s péčí o uprchlíky po celé republice.  S distribucí pomáhaly organizace a instituce jako Organizace pomoci uprchlíkům, Člověk v tísni, Národní pedagogický institut, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ubytovna Větrník, hasičský záchranný sbor ČR a další. 

Březen 2022

V rámci Rodináře Kraje Vysočina vystoupila  Mgr. Simona Dejdarová, klinická psycholožka s tématem Jak mluvit s dětmi o válce a zvládnout emoce. Odkaz na seminář, který je umístěn na youtube je ZDE. 

Září 2022

V ubytovně Meteor pravidelně poskytujeme skupině ukrajinských dětí a mládeži preventivní sezení. Pomáhá muzikoterapie, arteterapie a také stavebnice LEGO.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

V roce 2022 realizujeme následující projekty:

POMOC DĚTEM ZASAŽENÝM TRAUMTEM V SOUVISLOSTI S VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Projekt reaguje na potřeby dětí zasažených traumatem v souvislosti s válkou na Ukrajině. Vychází s moderních terapeutických přístupů, jak snížit riziko rozvoje PTSD u ohrožených dětí. Pracuje nejen přímo s dětmi, ale i s doprovázejícími osobami a odbornými pracovníky, kteří jsou s dětmi v kontaktu a jsou pro děti důležitým zdrojem opory. Je zaměřený i na podporu přímo ve školách - jak pro učitele, tak pro nepedagogické pracovníky. Důležitou oporou při práci s traumatem je i psychoedukace o traumatu, jeho dopadech i možnostech pomoci. V rámci projektu proto vzniknou info materiály i online webináře zaměřené na toto téma. 

Zároveň vytvoříme pětičlenný krizově-intervenční tým, který bude  poskytovat komplexní odbornou podporu okolí i dětem zasaženým válečným konfliktem. Součástí týmu bude i ukrajinský krizový intervent či bude zajištěn překladatel. 

Tým bude vyjíždět do potřebných nakontaktovaných míst (školy, azylové domy atp.) a bude poskytovat komplexní balíček pomoci okolí dítěte i dětem samotným.

Trvání projektu: 15.5. - 31.12. 2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

 ...

POSÍLENÍ KAPACITY CHATU DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ

Projekt okamžité pomoci prostřednictvím specializovaného chatu DĚTSTVI BEZ NÁSILÍ Centrum LOCIKA rozběhlo v reakci na první vlnu pandemie Covid 19, a to na podzim v roce 2020. Od té doby jsou služby chatu plně vytížené. Běží každý všední  den od 13 do 17 hod. Specializovaný chat Dětství bez násilí se ukázal jako vhodná služba, jak bezpečným, citlivým a nízkoprahovým způsobem  zkrátit se tak čas, kdy  děti zůstávají v rodinách bez pomoci či se jim pomoci nedostane vůbec

Cílem projektu je specializovanou službu chatu rozvíjet po personální, odborné i technologické stránce tak, aby se služba stala celorepublikovou a stále více dětí  mělo možnost, co nejjednodušším a bezpečným způsobem si říci o pomoc a svěřit se.

Na podzim 2022 bude tento chat napojen na aplikaci, která vzniká  ve spolupráci s Nadací Komerční banky v rámci projektu

“Neboj se, ozvi se!”.

Trvání projektu: 1.1.2022- 31.12.2022

Projekt je podpořen a financován Nadací České spořitelny, děkujeme.

...

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II.

V České republice je 4,2 tisíce základních škol. V sedmačtyřiceti tisících třídách vzdělává 64,3 tisíc učitelů celkem 941 tisíc žáků. A v každé třídě se nachází 2-4 děti, které jsou ohrožené násilím v rodině. 

Učitelé se tak ve své praxi setkávají s případy děti, které mají ve škole celou řadu obtíží (od agresivního chování, emočních afektů po potíže se soustředěním, úniky do fantazie atp. ), na které musí ve výuce i mimo ni reagovat, ale nejsou na ně odborně připravení. Povolání učitele samo osobě patří mezi povolání s vysokou mírou zátěže a pocity frustrace a bezmoci při řešení těchto náročných situací ve třídě bez náležitých opor tuto psychickou zátěž učitele výrazně zvyšují. 

Hlavní cíl projektu ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI II. je odborné posílení učitelů a školských profesionálů při řešení případů dětí zasažených násilím v rodinách, tak aby pro učitele i děti škola byla skutečným místem bezpečí a podpory. 

V rámci projektu nabídneme deseti školám z celé České republiky preventivní a vzdělávací program ŠKOLA MÍSTO BEZPEČÍ
a podporu při jeho zavedení. Zároveň oslovíme všechny školy v České republice s možností zapojit se do akce Bubnovačka 2022 a nabídneme jim k tomu připravený informační a organizační balíček.

Projekt bude probíhá od února 2022 do konce ledna 2023. Celý projekt vyvrcholí v listopadu 2022, kdy proběhne v Čechách druhý oficiální ročník česko-slovenského happeningu Bubnovačka, který navazuje na úspěšnou tradici na Slovensku i první ročník realizovaný v roce 2021 Centrem LOCIKA.

.........

DĚTSKÉ ADVOKAČNÍ CENTRUM

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

Místo, kde:

 • je umožněno vyslechnout dítě ve speciálně vybaveném a přátelsky zařízeném prostředí, aby nemuselo jezdit na policejní stanici, k soudu, lékaři či na OSPOD. Výslechová  místnost je vybavena snímací technikou, která umožňuje plnohodnotné pořizování záznamů pro účely trestněprávního a soudního řízení
 • je přítomen zkušený tým odborníků vyškolených vést rozhovory s dítětem, poskytnout dětem terapeutickou pomoc, pracovat s ohroženými rodinami
 • otevřený prostor pro multidisciplinární spolupráci odborníků a institucí zapojených do řešení případů dětských obětí násilí v rodině.

REALIZACE PROJEKTU

Léto 2021 - služební cesta na Slovensko

Centrum LOCIKA sbíralo zkušenosti pro otevření prvního Dětského advokačního centra v Česku. Aneb tři dny na cestách, dvě navštívené organizace a jedna obrovská radost ze společného sdílení zkušeností. Navštívili jsme Náruč - Pomoc deťom v kríze v Žilině a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch v Bratislavět. A velké díky Nadaci Sirius, které nejsou lhostejné osudy dětských obětí trestných činů a násilí v rodině.
Na fotky našeho týmu z cesty na Slovensko se můžete podívat ZDE.


Podzim 2021školení našeho multioborového týmu
V období mezi zářím 2021 a lednem 2022 absolvoval náš multioborový tým šest 3,5 hodinových online školení, zaměřených na témata typu: jak ošetřit riziko retraumatizace dětí během výslechu, specifika terapie dětských obětí domácího násilí či komunikace v rámci multioborového týmu. Školení pořádá organizace PROMISE, která organizuje spolupráci v Barnahus network a mezi školiteli tak mohli být lektoři ze státních orgánů i neziskových organizací z Irska, Velké Británie, Skandinávie a Nizozemí, ale třeba i Chorvatska a Kypru.

Podzim 2021 - Trénink v metodě trauma fokusované kognitivně-behaviorální terapie („TF-KBT“)
V říjnu 2021 se tři členky týmu zúčastnily tréninku v metodě TF-KBT, která bude tvořit základ jejich budoucí práce v Child advocacy centru. Na toto školení navazuje část supervizí, v rámci které pracují za použití osvojované metody na jednom ze svých případů, svůj postup však pravidelně konzultují s experty ze švédské pořádající univerzity Ersta Sköndal Bräcke University College.

„Kurz TF-CBT je dobře promyšlené a organizované školení strukturované metody KBT práce s traumatem. Kurz je obohacující i v tom, že se na této skupinové supervizi setkáváme s psychoterapeuty z dalších zemí a poznáváme jejich běžné postupy práce.“  

- Aneta Mertinová, psycholožka centra LOCIKA, účastnice tréninku“

16. března 2022 - Kick-Off setkání multioborového týmu, partnerů projektu a dalších institucí
Jeho cílem bylo zhodnocení výstupů ze školení organizace PROMISE a doladění dalšího postupu tak, aby celá spolupráce probíhala co nejefektivněji. 

25. března 2021 - Kick-off k projektu Dětského advokačního centra

Společně jsme diskutovali nad záměrem, možnostmi a limity projektu prvního takového centra v České republice a věřte, že to byly velmi příjemné a plodně strávené společné chvíle.

V průběhu května proběhnou v prostorách Centra LOCIKA rovněž i technické úpravy vedoucí k odhlučnění budoucích potenciálních výslechových místností, a jejich pokrytí mikrofony a kamerami zajišťujícími audiovizuální záznam z průběhu výslechu a jeho živý přenos do zasedacích prostor multioborového týmu.  

Květen 2022 - návštěva Švédských DAC a čerpání zkušeností

Locičí tým tu měl možnost mimo jiné navštívit taková zařízení v Linköpingu a Stockholmu a přímo v praxi vidět jejich fungování. Jsme opravdu vděční za tuto příležitost, za sdílení zkušeností, za cenné rady. Tato cesta nám mimo jiné pomohla i v tom, abychom si uvědomili naše silné stránky, na kterých při budování DACu budeme rozhodně stavět.

15. září 2022otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR

Otevřeli jsme první Dětské advokační centrum v České republice. Moc děkujeme za účast a podporu paní poslankyni Pavla Golasowská, panu ministrovi Marian Jurečka, Nadace Sirius a mnoha dalším osobám, institucím či firmám, bez kterých by se to stát nemohlo.


.......

RESPEKT, ROZMANITOST, ROVNOST, RESILIENCE

Naše organizace je partnerem projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience. Cílem projektu je podpora rozvoje socio-emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ. Součástí projektu je i adaptace vzdělávacího filmu Všude dobře, doma nejlíp (Home sweet home), který bude využíván k osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům v problematice domácího násilí.

Více informací ZDE. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.

.......

ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit. Hledají podporu, porozumění svým potřebám. Je to důležitá a zároveň velmi křehká situace, pro kterou nemají pedagogové dostatečnou informační výbavu. Pro učitele neexistuje jednotný materiál, který by je informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat. Neví, co mají dělat, cítí se bezmocně a problém, na počátku školní docházky dobře řešitelný, roste spolu s dítětem. V rodinách roste intenzita i prevalence násilí v důsledku zvýšené stresové zátěže i dalších problémových jevů. Děti, zejména ve starším školním věku, velmi trpí sociální izolací, škola pro ně bývá bezpečným místem, kde si odpočinou od problémového rodinného prostředí.
Cílem našeho projektu je připravit jednoduchý metodický materiál a online výukový kurz, který by pedagogům umožnil seznámení s tím, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Důležité je nejen proškolení, ale i jasné rozdělení kompetencí jednotlivých účastníků procesu, se kterým jsou seznámeni nejen učitelé, ale i rodiče a děti. Součástí je dobrá informovanost všech zúčastněných o tom, jak systém funguje a co se bude dít, pokud u některého dítěte bude podezření, že je ohrožené domácím násilím. Předvídatelnost a transparentnost celého procesu snižuje obavy všech zúčastněných v hledání dobré cesty pro všechny. Učitelé tak nejsou zatěžováni tím, že by suplovali psychologa a sociálního pracovníka a terapeuta. Pouze vyplní jednoduchý formulář, který předají pracovníkovi - specialistovi na tuto problematiku, který již ví, jak dále postupovat. Často to je ředitel, školní psycholog či preventista, který má na starosti další řešení. 
Materiály by měly být hotové do konce roku a budou posléze nabídnuty všem školám v České republice. 

PRŮBĚH PROJEKTU ŠKOLA - MÍSTO BEZPEČÍ A POMOCI

Výstup projektu:

- PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY (KE STAŽENÍ ZDARMA)
- KAMPAŇ pro pedagogy: NENECHME JE V TOM
- Lednová konference Škola - místo bezpečí pro ředitele a zřizovatele škol

.....

V roce 2021 jsme k projektu Škola - místo bezpečí připravili:

- Realizace výzkumu mezi rodiči a pedagogy - samostatnou stránku k výzkumu naleznete ZDE.
- Zveřejnění výsledků výzkumu najdete ZDE.
- Setkávání koordinační multioborové skupiny k projektu.
- Natáčení videospotu pro pedagogy "Nenechme je v tom".
- Komunikace s pilotními školami - ZŠ Tusarova, ZŠ Strossmayerovo náměstí a Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
- Dvoudenní školení pro pedagogické odborníky

Projekt Škola - místo bezpečí je podpořen Nadací České spořitelny a je realizován ve spolupráci s Prahou 7.

......

NEBOJ SE, OZVI SE! Rozvoj specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilí 

Projekt Neboj se, ozvi se! Specializovaný chat pro dětství bez násilí má za cíl rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.V roce 2022-2023 se zaměřujeme na posílené odborné a technologické základny chatu. 

 

Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace ČEPS, Nadace PRE, Nadace člověk člověku a Město Kladno

Projekt probíhá 1.1.2022 - 30.6.2023

......

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb pro děti a jejich rodiny ohrožené násilím. V rámci projektu poskytujeme komplexní specializované služby pro dítě a celou rodinu. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Druhým pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti skrze pořádání výroční odborné konference pro odborníky/ice. Výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.

Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj - Fond hejtmanky, Nadace J&T, Městské části Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha 7, MČ Praha 9 

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

......

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. 

Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.

Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

 

......

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.

Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra

Projekt je realizován: 1.1. - 31.12.2022

....................................................................................................................

V ROCE 2021 JSME REALIZOVALI TYTO PROJEKTY:

ŘEKNI TO NĚKOMU! SPECIALIZOVANÝ CHAT PRO DĚTI OHROŽENÉ NÁSILÍM

Projektem reaguje na zvýšenou potřebu podpory dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách v průběhu a po pandemii COVID 19.
Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat
o citlivých tématech. Centrum LOCIKA na tuto situaci v září 2020 zareagovalo a spustilo ve zkušebním modu specializovaný poradenský chat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Jeho pilotní provoz ukázal jeho potřebnost - o služby je velký zájem, potvrdil se předpoklad, že chat je optimální formou, jak dostat adekvátní služby k ohroženým dětem napříč Českou republikou i v době pandemie COVID 19. Vedle přímé nízkoprahové pomoci se jako zásadní v době nouzového stavu ukázala potřeba kvalitních informací, jak zvládat zátěžové situace v rodině a zamezit rozvoji či eskalaci násilí v blízkých vztazích. Za tímto účelem byla spuštěna informační platforma www.detstvibeznasili.cz, na jejichž stránkách běží i specializovaný chat. Záměrem předkládaného projektu Řekni to někomu! Specializovaný chat pro dětství bez násilí je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR.  Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacity Centra LOCIKA v poskytování distanční formy pomoci dětským obětem domácího násilí v podobě poradenské chatové linky a dalších distančních služeb.
Chat probíhá v rozmezí po - pá (13-17), bude dále podpořen internetovým poradenstvím a poradenstvím po telefonu v provozní době Centra LOCIKA. 
Projekt podpořili NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti a Phillip Morris International.  

...

VČAS A SPOLU - ROZVOJ SLUŽEB PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Záměrem projektu je rozšířit dostupnost specializovaných a komplexních služeb, a sice poskytnout služby 275 dětem, které jsou ohroženy násilím v rodině. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím poskytováním odborných specializovaných služeb dle schválené inovativní metodiky práce s celou rodinou. Služby probíhají formou prezenčních služeb, v případě potřeby i distanční formou služeb. Pilířem projektu je zvyšování informovanosti odborné veřejnosti. V rámci projektu byla uspořádána odborná konference v listopadu 2021 na téma Empatická výchova dětí, tato konference navazuje na výstupy předchozí výroční konference a má za cíl informovat klíčové aktéry o novinkách v oboru, představit nově zavedené techniky do praxe Centra LOCIKA. Součástí projektu je i posílení prevence domácího násilí na dětech prostřednictvím komunikační kampaně.
Projekt podpořili: Magistrát hlavního města Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Nadace J&T, Městské části Praha 1, 4, 7, 9, 10

...

DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnou komplexní služby dětem ohroženým domácím násilím z Prahy a Středočeského kraje podle inovativní metodiky pracující s celou rodinou, tak aby došlo k zastavení násilí v rodině a děti se mohly vyrovnat s následky domácího násilí na svůj psychosociální vývoj. Zároveň aby nedocházelo dále k transgeneračnímu přenosu patologických vzorců chování a genderových stereotypů. Realizací projektu dojde k zastavení násilí v rodinách, snížení míry traumatizace dětí, zvýšení kvality života ohrožených dětí, posílení rodičovských kompetencí obou rodičů, pozitivní změně ve vztahu dítě- rodič a změně škodlivých rodičovských postojů včetně genderových stereotypů u rodin zasaženým domácím a genderově-podmíněným násilím, které vstupují do péče Centra LOCIKA. Projekt zvýší primární prevenci genderovo-podmíněného násilí u dospívajících dětí v ohrožení DN v rámci kterého bude standardizována diagnostická metoda SAVRI. Realizace projektu tak přispěje k minimalizaci rizika vývoje a přenosu transgeneračního násilí do vzorců chování a snížení předpokladů pro výskyt genderovo-podmíněného násilí v jejich budoucích blízkých vztazích. Součástí projektu je i zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o příkladech dobré praxe v oblasti práce s celou rodinou ohroženou domácím a genderově podmíněným násilím, které budou prezentovány na jednodenní konferenci pro 100 odborníků.
Projekt podpořil Úřad vlády ČR.

...

RODIČEM BEZ NÁSILÍ

Záměrem projektu RODIČEM BEZ NÁSILÍ je rozvinout odbornou práci s osobami dopouštějící se násilí v blízkých vztazích a dále rozšířit příklady dobré praxe k hlavním klíčovým aktérům v oboru tak, aby se osobám dopouštějícím se násilí dostalo včasné odborné pomoci. Pro dosažení tohoto cíle budou minimálně 60 rodičům, kteří se dopuštějí násilí v rodině poskytnuty individuální a skupinové terapie tak, aby v rodině došlo k zastavení násilí a změně náhledu, chování a posílení rodičovských kompetencí. Projekt rovněž posílí multioborovou spolupráci s odborníky z řad klíčových aktérů PČR, pracovníků OSPOD a Intervenčních center, kteří přicházejí do přímého kontaktu s původcem násilí v rodině. Součástí projektu jsou dvě expertní setkání na základě kterých bude vypracován společný návrh postupu práce při zásahu v případě, že je v rodině přítomno dítě tak, aby postup vhodným způsobem motivoval původce násilí k vyhledání odborné pomoci či podpory. Pro tento cíl vzniknou i informační materiály, které podpoří dobrou komunikaci odborníků v přímém kontaktu s rodinou v ohrožení a které zlepší informovanost o dostupné pomoci pro osoby dopouštějící se násilí. Postupy práce a příklady dobré praxe z projektu budou následně sdílené se všemi klíčovými aktéry.
Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra