← Zpět

Potřebujeme lepší ochranu dětí před sexualizovaným násilím v on-line prostoru

Společně s neziskovou organizací Society for All apelujeme prostřednictvím otevřeného dopisu na klíčové vládní aktéry.

Vláda ČR bude v tomto týdnu projednávat podporu Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu. Sexualizované násilí páchané na dětech, sdílení a obchodování obsahů prezentujících akty sexuálního násilí v online prostoru je palčivý problém, který neustále narůstá, jak v České republice, tak celoevropsky. Nejméně každé páté dítě se stane v dětství obětí sexuálního násilí. Celosvětová studie z roku 2021 zjistila, že více než třetina respondentů byla v době svého dětství požádána, aby udělala něco jednoznačně sexuálního on-line, a více než polovina jich zažila některou formu on-line pohlavního zneužívání dětí. Odhalovat se přitom daří jen zlomek případů, často jen díky digitálním stopám, které jsou v těchto případech nezpochybnitelnými usvědčujícími důkazy.

O nedostatečné pomoci dětem v oblasti prevence před sexualizovaným násilím v ČR jasně hovoří i Výbor pro práva dítěte OSN ve svých Závěrečných doporučeních ke spojené páté a šesté pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy o právech dítěte z října 2021.

Organizace Internet Watch Foundation (IWF) ve své aktuální studii varuje, že členské státy EU se v posledních letech staly útočištěm kriminálních gangů hostujících obsahy sexuálního násilí na dětech. Mezi lety 2022 a 2023 narostlo množství obsahu zobrazujícího sexuální násilí páchaného na dětech o čtvrtinu. Ještě závažnější je nárůst hostování obsahu zobrazujícího brutální sexuální násilí na dětech zahrnující znásilnění, sexuální mučení a sadismus, které mezi lety 2022 a 2023 narostlo o 54 %. Jedná se zločinecké gangy, které s těmito obsahy obchodují a Evropa je zatím relativně bezpečným prostorem pro jejich aktivity. Situace se prudce zhoršuje z roku na rok a hostování obsahu sexuálního násilí na dětech se stává problémem i v zemích, kde dosud nebývalo. Od minulého roku se dle IWF například nejvíce zhoršila situace v Estonsku, kde zachytili nárůst v míře 4000 %.

Digitální stopa je klíčovým důkazem zejména u dětí v kojeneckém a batolecím věku, které nemohou o tom, co se jim děje nikomu říct. Bohužel i tyto kauzy jsou v České republice realitou a bývají odhaleny právě na základě kontroly obsahu ze strany poskytovatelů hostingových služeb. Obsah detekovaný prostřednictvím poskytovatelů hostingových služeb, kteří kontrolu provádějí, a předávaný prostřednictvím Europolu policii slouží k vypátrání pachatelů na národní úrovni. Předávání je v současné době umožněno na základě provizorního nařízení, které by mělo nové nařízení nahradit. Kontrola obsahu ve vztahu k sexuálnímu násilí na dětech tedy probíhá již nyní. Nové nařízení by mělo zajistit, aby kontrola obsahu byla rozšířena na všechny provozovatele hostingových služeb a služeb interpersonální komunikace. Centrum, které by mělo mít tuto agendu v rámci Evropy nově na starost, již existuje v USA, Kanadě a Austrálii. Absence jednotného a dostatečně účinného přístupu v rámci EU je i důvodem, proč se k nám organizované skupiny obchodující s obsahy sexuálního násilí na dětech stahují a obsah zobrazující brutální sexuální násilí na dětech tak dramaticky narůstá. Podmínky pro jejich aktivity jsou zde lepší než v již zmíněných USA, Kanadě nebo Austrálii. Pro zajištění co nejčasnější identifikace a pomoci dětským obětem je proto zásadní, aby systém kontroly detekoval nejen existující ale i nové obsahy sexuálního násilí a grooming (kriminálního jednání dospělé osoby zaměřené na navázání kontaktu s dítětem za účelem zneužití).

Děti jsou v souvislosti se sexuálním násilím obzvláště zranitelnou skupinou a každá civilizovaná společnost by měla udělat vše pro jejich ochranu. Sexuální násilí na dětech je obzvláště těžké odhalovat, protože se většinou děje v rodině nebo blízkém okolí dítěte. V reálném světě běžně necháváme skenovat naše zavazadla i vlastní těla na letišti nebo při vstupu do některých veřejných budov. Vnímáme to všichni jako příspěvek k vyššímu bezpečí nás všech. Bereme jako samozřejmost, že když někdo tuto kontrolu odmítne, není k zajištění ochrany ostatních do budovy nebo letadla vpuštěn. Stejný přístup předběžné opatrnosti k zajištění ochrany společnosti a dětí obzvlášť by měl platit i v online prostoru.

IWT apeluje na technologické firmy a vlády, že zejména koncové šifrování bez možnosti předchozí kontroly obsahu zobrazujícího sexuální násilí na dětech je skutečnou hrozbou pro děti a je proto třeba přijmout dostatečně účinná opatření umožňující tuto trestnou činnost odhalovat a potírat i v interpersonální komunikaci a na Dark Webu. Technická řešení lze nalézt vždy, když je skutečná vůle problém vyřešit. Je samozřejmě zcela legitimní požadovat opatření k eliminaci rizika zneužití kontroly k jiným účelům.

Podporu přijetí nařízení vyjádřili na svém posledním zasedání členové Vládního výboru pro práva dítěte.

Apelujeme proto společně s neziskovou organizací Society For All prostřednictvím otevřeného dopisu na předsedu vlády, místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra vnitra, aby vláda podpořila přijetí nařízení a prostřednictvím odborníků z příslušných ministerstev a úřadů se aktivně zapojila do hledání legislativního a technického řešení, které umožní zachytávání digitálních stop, které vedou k pachatelům sexuálního násilí na dětech jak v rámci hostingových služeb, tak v interpersonální komunikaci, včetně pojistek k tomu, aby tato kontrola nebyla zneužita k jiným účelům.

Pokud by bylo nařízení na úrovni EU odmítnuto, je třeba zajistit prodloužení provizorního nařízení, umožňujícího předávání zachyceného obsahu sexuálního násilí páchaného na dětech národním policím k dopátrání a usvědčení jeho pachatelů.

Přesné znění dopisu pro předsedu vlády naleznete ke stažení níže.

Ke stažení k tisku v PDF

Stáhnout